1. Trưởng ban đại diện Hội CMHS: Ông Trần Văn Hoàng

2. Phó trưởng ban đại diện Hội CMHS: 

2.1. Ông Lê Thanh Hải - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 7.4

2.2. Ông Trần Văn Anh - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 8.1

3. Ủy viên ban đại diện:

3.1. Bà Hồ Thu Anh (Kế toán Hội CMHS) - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 8.4

3.2. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (Thủ quỹ Hội CMHS) - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 6.2

3.3. Bà Trần Thị Thiền - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 6.1

3.4. Bà Dương Thị Thanh Thảo - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 6.3

3.5. Ông Bùi Văn Nam - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 6.4

3.6. Ông Ngô Hoàng Giang - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 6.5

3.7. Bà Nguyễn Thị Mi - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 7.1

3.8. Ông Trần Ngọc Hải - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 7.2

3.9. Bà Mai Diễm Thu - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 7.3

3.10. Bà Tạ Thị Thu Thảo - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 8.2

3.11. Ông Phạm Đăng Khoa - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 8.3

3.12. Ông Đặng Công Tạo - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 8.4

3.13. Ông Nguyễn Tuấn Khanh - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 9.1

3.14. Ông Phạm Văn Phú - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 9.2

3.15. Ông Nguyễn Văn Dương - kiêm Trưởng ban đại diện Chi hội lớp 9.3